Banner-image-homepage.png

Algemene voorwaarden


Onderstaande Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door VDW CoolChainers B.V., gevestigd te Geldermalsen aan De Aaldor 8C, 4191 PC Geldermalsen.


1. Toepasselijkheid

Op alle door of namens VDW CoolChainers gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door VDW CoolChainers gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met VDW CoolChainers is overeengekomen. VDW CoolChainers wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door VDW CoolChainers aan koper wordt bevestigd.

2. Aanbiedingen

Alle door VDW CoolChainers gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met VDW CoolChainers komt eerst tot stand nadat VDW CoolChainers zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop VDW CoolChainers een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.

Alle aanbiedingen van VDW CoolChainers geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van VDW CoolChainers dan wel haar leveranciers strekt.


Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. Druk- en zetfouten kunnen gelden voor offertes (papier en of e-mail) als mede op de website www.vdwcoolchainers.nl of leveranciers van VDW CoolChainers.

3. Conformiteit

Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij VDW CoolChainers ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.


4. Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door VDW CoolChainers getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is VDW CoolChainers bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.


5. Bestellingen

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen VDW CoolChainers en haar klanten, dan wel tussen VDW CoolChainers en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij VDW CoolChainers gedane bestelling, is VDW CoolChainers nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens VDW CoolChainers.

6. Wijzigingen en annuleringen

Het annuleren of wijzigen van een met VDW CoolChainers gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van VDW CoolChainers. De koper is gehouden aan voor alle voor VDW CoolChainershieruit voortvloeiende schade en dient deze kosten aan VDW te vergoeden. 

7. Ordertoeslag

Bij bestellingen onder de € 350,- excl. BTW brengen wij verzendkosten in rekening. De hoogte van deze kosten zijn voor de koper inzichtelijk in het bestelproces. Indien u niet aanwezig bent op de aangegeven leverdag en wij moeten de bestelling nogmaals aanbieden, zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Bij VDW heeft u de keuze uit twee leveringsmogelijkheden:

  • Alleen afleveren achter de 1e deur op de begane grond
  • Plaatsen en installeren op de gewenste locatie


Bij plaatsing op locatie berekent VDW CoolChainers de benodigde tijd op nacalculatie per kwartier op basis van het uurtarief zoals inzichtelijk in het bestelproces.

8. Risico overgang

Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door VDW CoolChainers geleverde goederen gaat over op de koper nadat VDW CoolChainers de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres heeft afgeleverd.


9. Afname verplichting

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze op het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 


10. Levertijden

De door VDW CoolChainers opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper VDW CoolChainers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer VDW CoolChainers haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van VDW CoolChainers, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van VDW CoolChainers, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met VDW CoolChainers gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Het is VDW CoolChainers toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.


11. Uitsluiting aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van VDW CoolChainers is VDW CoolChainers niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. VDW CoolChainers is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is VDW CoolChainers in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag. Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.


12. Betaling

Betaling van het door VDW CoolChainers gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra VDW CoolChainers heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van VDW CoolChainers is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Betaling van het aan VDW CoolChainers verschuldigde dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de koper eerst in mindering op de oudst vervallen factuur. Indien de koper een aanbetaling heeft gedaan op haar bestelling wordt de order uitgeleverd na de betaling van het volledig te betalen bedrag zoals is overeengekomen.

13. Uitsluiting verrekening

Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd verplichtingen uit de met VDW CoolChainers gesloten overeenkomst op te schorten.

Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens VDW CoolChainers voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,00. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet tijdige voldoening van de facturen van VDW CoolChainers is VDW CoolChainers bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met VDW CoolChainers gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van VDW CoolChainers bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.


14. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

De door VDW CoolChainers geleverde zaken blijven het eigendom van VDW CoolChainers tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met VDW CoolChainers gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door VDW CoolChainers verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van VDW CoolChainers op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.

Koper is verplicht de door VDW CoolChainers onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan VDW CoolChainers af te geven. Koper verleent VDW CoolChainers reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van VDW CoolChainers op volledige schadeloosstelling.

Door VDW CoolChainers aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van VDW CoolChainers vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt VDW CoolChainers zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke VDW CoolChainers op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door VDW CoolChainers geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van VDW CoolChainers is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van VDW CoolChainers daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

Indien derden enig recht op het door VDW CoolChainers onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden VDW CoolChainers zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

Koper verplicht zich op het eerste verzoek van VDW CoolChainers daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan VDW CoolChainers op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

15. Garantie

VDW CoolChainers garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering, tenzij anders vermeld op de offerte of website.


Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van VDW CoolChainers toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden.


Door VDW CoolChainers worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van VDW CoolChainers, vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van de door VDW CoolChainers geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. VDW CoolChainers is nimmer gehouden schade te vergoeden, indien goederen zijn geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie. Afhandeling van een beroep op de garantie is in dat geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.


Koper vrijwaart VDW CoolChainers voor alle schade, welke voor VDW CoolChainers mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door VDW CoolChainers aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.


Verkoper zal slechts garantie verlenen als de goederen zich binnen de landsgrenzen van Nederland en of België bevinden. 


Garantie wordt pas verleend als de goederen volledig betaald zijn.


Garantie vervalt als er zonder toestemming van VDW CoolChainers door derde reparatiewerkzaamheden wordt verricht.

Garantie is niet overdraagbaar.


Uitgevoerde reparaties al dan niet onder garantie zal de garantietermijn niet verlengen.

16. Wederverkoop

Voor wederverkopers gelden afwijkende voorwaarden wat betreft de garantie. Wederverkopers ontvangen de geldende fabrieksgarantie op onderdelen en dus niet op de arbeid en reiskosten.

17. Reclamaties

Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of uiterlijk binnen 2 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk aan VDW CoolChainers te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden aan VDW CoolChainers.

Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft, dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen altijd te vergezellen van de betrokken pakbon en door VDW CoolChainers geleverde retournummer.

Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens VDW CoolChainers worden geretourneerd.


In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door VDW CoolChainers geleverde goederen, door VDW CoolChainers worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 7 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraadassortiment van VDW CoolChainers behoren. Maatwerk en speciaal bestelde of aangepaste producten kunnen niet geretourneerd worden. In een dergelijk geval waarin VDW CoolChainers zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 35% van de oorspronkelijke order som (excl. BTW) zulks met een minimum van € 25,00.


18. Bedenktijd en ontbinding

In het geval van consumentenverkoop heeft de wederpartij gedurende 14 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, met uitzondering van maatwerk, producten die geen voorraadartikel en/of outlet artikelen zijn. In dat geval berekenen wij 35% annuleringskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt binnen 7 werkdagen na ontvangst van een door VDW CoolChainers aangeleverde retournummer en voor eigen rekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, aan VDW retour te zenden. Indien het product gebruikt is berekenen wij 50% van het oorspronkelijke aankoopbedrag, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. VDW CoolChainers zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terugstorten.


19. Storingen

Storingen kunt u 24/7 melden via het storingsformulier op onze website. 


20. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.


De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de wederpartij.

21. Gegevensbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst bij VDW CoolChainers, worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. VDW CoolChainers houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. VDW CoolChainers respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

22. Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt VDW CoolChainers zich de rechten en bevoegdheden voor die VDW CoolChainers toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door VDW CoolChainers tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van VDW CoolChainers, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door VDW CoolChainers eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VDW CoolChainers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


VDW CoolChainers behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


23. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en VDW CoolChainers, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen VDW CoolChainers en een koper, waarop VDW CoolChainers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.


2. Offerte.

De door VDW CoolChainers gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven.


3. Levering.

3.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, ex works, conform Incoterms; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.


3.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen VDW CoolChainers en koper overeenkomen dat VDW CoolChainers voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op koper.


3.3. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


3.4. In geval van retouren worden aangebroken verpakkingen niet gecrediteerd.


4. Opslagkosten.

Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.


5. Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door VDW CoolChainers een model, monster of voorbeeld is vertoond of verstrekt, wordt deze slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaak kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat ze worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.


6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1. VDW CoolChainers heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.


6.2. Onder omstandigheden die niet door VDW CoolChainers te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat de leveranciers van VDW CoolChainers niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbeving, brand, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.


6.3. VDW CoolChainers is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.


7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.

7.1. Na levering blijft VDW CoolChainers eigenaar van de geleverde zaken zolang de koper:

a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.


7.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.


7.3. Nadat VDW CoolChainers haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat VDW CoolChainers toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.


7.4. Als VDW CoolChainers geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan VDW CoolChainers verpanden.

8. Betaling.

8.1. Betaling dient plaats te vinden binnen de overeengekomen termijn met een maximum van 30 dagen. Bij het niet voldoen aan overeengekomen betalingstermijn zullen nieuwe orders en leveringen geblokkeerd worden tot betaling van vervallen facturen is voldaan.


8.2. Betaling geschiedt d.m.v. overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur en ten name van VDW CoolChainers. Bij bestellingen via de webshop is het ook mogelijk om via iDEAL te betalen.


8.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de koper verplicht op verzoek van VDW CoolChainers een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. VDW CoolChainers heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de koper te verhalen.


8.4. Het recht van koper om zijn vorderingen op VDW CoolChainers te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van VDW CoolChainers.


8.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. Een betalingstermijn is overschreden;

b. Koper gevraagd is zekerheid te stellen voor nakoming en dit uitblijft of onvoldoende is;

c. Koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

d. Beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;

e. De koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.


8.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is koper direct rente aan VDW CoolChainers verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.


8.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de koper VDW CoolChainers alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,00.


8.8. Betalingen van facturen aan crediteuren worden met 30 dagen voldaan.


9. Kosten gerechtelijke procedure.

Als VDW CoolChainers in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.


10. Montagewerkzaamheden.

10.1. Als VDW CoolChainers montagewerkzaamheden uitvoert, dan dient koper aan te geven waar leidingen zich kunnen bevinden om zo schade te beperken.


10.2. Beschadigingen bij montage of demontage, van muren, wandtegels, of elektrische-/waterleidingen e.d., komen geheel voor rekening van opdrachtgever.


11. Aansprakelijkheid.

11.1. VDW CoolChainers is aansprakelijk voor schade die koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan VDW CoolChainers toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen VDW CoolChainers verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.


11.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade de gederfde winst;

b. Schade veroorzaakt door opzet bij montage of demontage van muren, vloeren, kozijnen, trappen of elektrische-/waterleidingen e.d.

c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;

d. Schade aan nieuwe apparatuur veroorzaakt tijdens intern transport of plaatsing op locatie.


11.3. Koper vrijwaart VDW CoolChainers voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door VDW CoolChainers geleverde producten en/of materialen.


12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1. Het Nederlands recht is van toepassing.


12.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.


12.3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van VDW CoolChainers neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. VDW CoolChainers mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.


13. Privacy Statement

VDW CoolChainers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. VDW CoolChainers zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stelen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.


14. Disclaimer

Hoewel wij er naar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website helemaal juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden die getoond zijn op deze websites.


15. Wijziging van deze algemene voorwaarden.

VDW CoolChainers is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen

MAIL ONS
BEL ONS
STORING MELDEN